Acasa Agenda HR Fișa postului, elementul cheie al raporturilor de muncă

Fișa postului, elementul cheie al raporturilor de muncă

14 min citire
0
0
1,464

Fișa postului reprezintă un document obligatoriu și util în câmpul muncii, cu toate acestea, practica în materie arată că încă mai există angajatori care omit să încheie un astfel de act, fapt care poate conduce la riscuri și poate naște bariere în calea derulării raporturilor de muncă.

Întrucât o serie de întrebări planează în continuare în jurul fișei postului, ne propunem ca prin articolul de față să clarificăm ce text de lege reglementează și instituie caracterul obligatoriu al acestui document, conținutul său, utilitatea sa, precum și sancțiunile la care angajatorii se expun în cazul în care nu anexează fiecărui contract individual de muncă o fișă a postului.

CARACTERUL OBLIGATORIU AL FIȘEI POSTULUI

În conformitate cu prevederile art. 17 din Codul Muncii, anterior încheierii contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării cu privire la clauzele esențiale pe care intenționează să le înscrie în contract. Obligația de informare a persoanei selectate în vederea angajării se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă, iar persoana selectată în vederea angajării va fi informată, printre altele, și cu privire la fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului. Mai departe, lit. F „Atribuțiile postului” din modelul – cadru al contractului individual de muncă, aprobat prin Ordinul nr. 64/2003, face mențiune că atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă.

Din coroborarea textelor de lege de mai sus, rezultă că fișa postului reprezintă un element esențial, obligatoriu, fiind parte integrantă a contractului individual de muncă. În virtutea acestui caracter, fișa postului trebuie să fie încheiată în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat. Angajatorul este obligat să înmâneze salariatului un exemplar al fișei postului.

Modificarea fișei postului în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contractul individual de muncă, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.

CONȚINUT

Codul Muncii prevede că fișa postului cuprinde atribuțiile postului. Stabilirea atribuțiilor corespunzătoare fiecărui salariat constituie un drept al angajatorului, însă este necesar ca atât la încheierea contractului individual de muncă, cât și ulterior, în cazul modificării atribuțiilor, să existe acordul părților cu privire la conținutul lor. Bineînțeles, salariatului îi revine obligația corelativă ca, pe parcursul executării contractului individual de muncă, să îndeplinească atribuțiile ce îi revin conform fișei postului.

Este recomandabil ca în cuprinsul fișei postului să fie identificate precis, corect și detaliat atât postul pe care este încadrat salariatul (și codul aferent conform Clasificării Ocupațiilor din România), cât și atribuțiile care sunt în sarcina sa. Totodată, este necesar să existe o concordanță între postul salariatului identificat în fișa postului, funcția salariatului menționată în contractul individual de muncă și postul salariatului reflectat în organigrama societății.

Un alt act normativ care face referire la conținutul fișei postului este Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, în conformitate cu care angajatorii au obligația de a stabili pentru salariați, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate. De asemenea, conform Legii nr.

307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, este în sarcina angajatorului să elaboreze instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și să stabilească atribuțiile ce revin salariaților la locurile de muncă. Conform practicii în materie, astfel de atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt consemnate în fișa postului.

Fișa postului mai poate cuprinde, printre altele: cerințele necesare ocupării postului respectiv, obiectivele de performanță individuală, alte obligații/responsabilități ale salariatului, clauza de confidențialitate, relațiile de subordonare/colaborare corespunzătoare postului. Cu privire la acest ultim element este recomandabil să se aprecieze de la caz la caz daca este absolut necesară prezența sa în fișa postului, dat fiind faptul că în caz de modificare, este necesar acordul salariatului.

UTILITATE

Fișa postului îl ajută pe salariat să cunoască exact care sunt atribuțiile, obligațiile, respectiv responsabilitățile sale, putând fi împiedicate astfel eventuale abuzuri ale angajatorului în legătură cu aria de activitate a salariatului. De asemenea, fișa postului își găsește utilitatea în sfera angajatorului. Pe de o parte, cu ajutorul fișei postului, angajatorul poate combate eventuale susțineri neîntemeiate ale salariatului, prin care reclamă că anumite atribuții nu sunt în sarcina sa. Pe de altă parte, fișa postului stă la baza unor demersuri/proceduri pe care angajatorul le poate iniția în câmpul muncii – de exemplu, cercetarea disciplinară și aplicarea sancțiunii disciplinare, evaluarea profesională a salariatului, desființarea postului din structura organizațională etc. – acestea putând fi implementate cu succes (pe lângă alte aspecte relevante fiecărei proceduri în parte) doar prin raportare la atribuțiile din fișa postului.

SANCȚIUNI

În cazul unui control al inspectorilor de muncă, în situația în care se descoperă lipsa fișei postului, ei pot dispune în sarcina angajatorului obligația de a întocmi acest document. Neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Totodată, încălcarea prevederilor din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, ce impun în sarcina angajatorilor obligația de a stabili pentru salariați, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei. Iar conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.501 lei la 5.000 lei neîndeplinirea de către angajator a obligației de a elabora instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și de a stabili atribuțiile ce revin salariaților la locurile de muncă.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

 

autor NNDKPLaura Dănescu, Asociat senior în practica de Dreptul Muncii, NNDKP

Laura asistă clienții în proiecte de dreptul muncii privind probleme specifice care izvorăsc din relaţiile individuale şi colective de muncă. Ea este licențiată a Facultății de Drept a Universității București și are un master în Dreptul Muncii la aceeași facultate. Este membră a Baroului București.

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen este promotor al avocaturii de afaceri în România, oferind soluţii juridice şi fiscale integrate companiilor care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa locală. Firma are o echipă formată din peste 150 de avocaţi, consultanţi fiscali şi consilieri în proprietate intelectuală, având birouri la Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov şi Craiova.


Comentarii

Incarcati mai multe articole similare
Incarcati mai multe dupa Marilena
Incarcati mai multe in Agenda HR

Lasă un răspuns

Verificati De asemenea

Dezvoltarea brandului de companie și de angajator cu ajutorul internetului și al rețelelor de socializare

Strategiile de marketing joacă un rol crucial în determinarea succesului unei companii. El…