Acasa Legal Sprijin acordat angajatorilor în cazul reducerii timpului de muncă. Indemnizația decontată de stat angajatorilor.

Sprijin acordat angajatorilor în cazul reducerii timpului de muncă. Indemnizația decontată de stat angajatorilor.

22 min citire
0
0
509

 Autori: av. Iuliana DINU și av. Petunia ENCIU

Prin Ordonanța de urgență nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă („OUG 132/2020”) au fost reglementate măsuri de sprijin a agajatorilor în cazul reducerii timpului de muncă.

Recent a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă („HG 719/2020”) privind procedura de decontare și de plată a sumelor acordate angajatorilor ca urmare a implementării măsurii privind reducerea timpului de muncă.

În acest context, vom prezenta în cele ce urmează atât condițiile și procedura de implementare a măsurii reducerii timpului de muncă precum și condițiile și procedura privind decontarea indemnizației aferente.

 

 1. Aplicabilitate/Condiții

 

Prin OUG 132/2020, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă (”Reducerea timpului de muncă”). În această situație angajații beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a Reducerii timpului de muncă (”Indemnizația”).

Măsura Reducerii timpului de muncă  poate fi dispusă, angajatorul având dreptul de a solicita decontarea Indemnizaţiei aferente cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 • Măsura Reducerii timpului de muncă afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;
 • Reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri/veniturilor realizate fie în luna anterioară aplicării măsurii Reducerii timpului de muncă, fie în luna precedentă lunii anterioare implementării măsurii Reducerii timpului de muncă cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior.

Cu titlu de exemplu, dacă măsura Reducerii timpului de muncă se implementează în cursul lunii septembrie 2020, condiția privind diminuarea cifrei de afaceri/veniturilor realizate trebuie îndeplinită în ceea ce privește luna august 2020. În cazul în care luna august 2020 nu este relevantă din perspectiva reducerii cifrei de afaceri/veniturilor realizate, se va lua în considerare în exemplul dat, luna iulie 2020. În oricare dintre aceste variante, diminuarea cifrei de afaceri/veniturilor realizate se va determina prin raportare la lunile similare din anul 2019, respectiv prin raportare fie la luna august 2019, fie la luna iulie 2019.

 • Măsura Reducerii timpului de muncă se implementează pe o durată de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive, cu indicarea de către angajator a programului de lucru pentru întreaga lună;
 • Măsura Reducerii timpului de muncă poate fi implementată în situația reducerii temporare a activităţii determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, în condiţiile legii, însă, numai până la data de 31.12.2020;

 

 1. Interdicții

 

Pe perioada de aplicabilitate a măsurii Reducerii timpului de muncă sunt interzise următoarele:

 • cumularea Indemnizației aferente Reducerii timpului de muncă cu indemnizația de 41,5% decontată în temeiul OUG 92/2020 şi/sau cu măsurile de stimulare finanţate de stat, inclusiv cele din bugetul asigurărilor pentru şomaj (ex. măsurile de stimulare în cazul încadrării unor categorii speciale de angajați);
 • efectuarea de muncă suplimentară de către salariaţii afectaţi de Reducerea timpului de muncă;

Primirea la muncă sau prestarea oricărui alt tip de muncă, inclusiv în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu în afara programului de lucru stabilit pe perioada de aplicabilitate a măsurii Reducerii timpului de muncă, constituie contravenţie pentru care angajatorul va fi sancţionat cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.

 • implementarea în paralel a măsurii reducerii programului de lucru de la 5 la 4 zile în temeiul Codului Muncii pentru aceeași angajați pentru care a fost implementată măsura Reducerii timpului de muncă;
 • acordarea de bonusuri, precum şi alte adaosuri la salariul de bază pentru persoanele din managementul angajatorului.

 Acordarea unor astfel de bonusuri, adaosuri etc persoanelor cu poziții de management se poate efectua după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii Reducerii timpului de muncă;

 • inițierea de concedieri colective, interdicție aplicabilă în lunile în care se aplică măsura Reducerii timpului de muncă.
 • angajarea de personal nou pentru prestarea unor activităţi identice ori similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus sau subcontractarea de activităţi desfăşurate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus. Această interdicție se aplică și în ceea ce privește filiale, sucursalele sau alte sedii secundare ale angajatorului.

Reducerea timpului de muncă se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, în cazul programului de muncă inegal precum și în cazul ucenicilor, cu condiţia ca angajatorul să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică pentru dobândirea competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional, respectiv de standardul de pregătire profesională, potrivit prevederilor legale aplicabile.

Pe perioada de aplicabilitate a măsurii Reducerii timpului de muncă în conformitate cu OUG 132/2020, angajații beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, proporţional cu timpul efectiv lucrat.

 

 1. Formalități/Procedură de implementare la nivelul angajatorului

 

Reducerea timpului de muncă se implementează în mod unilateral de către angajator, acordul, respectiv consimțământul angajaților nefiind necesare. Astfel, angajatorul are dreptul de a implementa măsura Reducerii timpul de muncă prin decizie unilaterală comunicată angajaților cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă.

Cu toate acestea, măsura Reducerii timpului de muncă se implementează după o prealabilă informare și consultare a sindicatului, reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz.

Informarea și consultarea sunt indicate expres ca demersuri prealabile implementării măsurii Reducerii timpului de muncă.

Din modul de redactare a OUG 132/2020, dar și în scopul dovedirii bunei-credințe a angajatorului, în măsura în care nu există sindicat și/sau reprezentanți ai salariaților, suntem de părere că o opțiune la dispoziția angajatorului este aceea de a suplini condiția prin transmiterea în prealabil către angajați a unei notificări cu mențiuni specifice de natură a suplini condiția impusă de OUG 132/2020.

Decizia angajatorului ar urma să privească implementarea măsurii Reducerii timpului de muncă pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare consecutive cu obligaţia suplimentară de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună.

Decizia angajatorului privind Reducerea timpului de muncă se transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară intrării în vigoare.

 

 1. Indemnizația

 

Angajații afectaţi de măsura Reducerii timpului de muncă beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Indemnizaţia se suportă și se plătește de către angajator la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând ca Indemnizația astfel plătită să fie decontată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare („Codul Fiscal”).

În situaţia în care angajatorul nu recuperează Indemnizaţia de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, indiferent de motiv, acesta din urmă nu are dreptul de a o recupera de la salariat.

Indemnizaţia aferentă Reducerii timpului de muncă reprezintă venit de natură salarială şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, în condiţiile legii.

Salariul obţinut de către angajați cât şi Indemnizaţia aferentă Reducerii timpului de muncă se cumulează, în vederea acordării deducerii personale.

Impozitul lunar se determină potrivit prevederilor art. 78 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal.

Angajatorii datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă pentru perioada de aplicabilitate a măsurii atât pentru drepturile salariale aferente timpului de muncă lucrat, cât şi pentru Indemnizaţia aferentă Reducerii timpului de muncă care constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru şomaj.

 

 1. Procedura de decontare a Indemnizației

 

Indemnizaţia aferentă Reducerii timpului de muncă se decontează din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la cererea angajatorilor.

Cererea trebuie însoţită de următoarele documente:

 1. a) o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
 • Măsura Reducerii timpului de muncă a fost implementată prin decizia angajatorului pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare consecutive, iar angajatorul a stabilit programul de muncă pentru întreaga lună;
 • angajatorul a comunicat salariaților decizia privind implementarea măsurii, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente, cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii şi a transmis-o în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară intrării în vigoare ;
 • măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;
 • reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior.
 1. b) lista persoanelor pentru care se solicită decontarea, semnată de reprezentantul legal al angajatorului.

Angajatorii, prin reprezentanţii legali, sunt răspunzători pentru corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise în documentele însoțitoare.

Cererea şi documentele anterior menționate se depun în format electronic sau în format letric la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în raza cărora angajatorii au sediul social.

Indemnizaţia se decontează pentru luna anterioară celei în care se depune cererea.

Indemnizaţia se decontează angajatorilor de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii şi a documentelor mai sus indicate și după plata contribuțiilor și impozitelor aferente. Plata indemnizaţiei se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit.

Modelul cererii și a documentelor necesare decontării Indemnizației urmează a fi publicate.

 

 1. Recomandări

 

Se impune a se menționa că, deși în scopul decontării Indemnizației se vor utiliza modelele standard care urmează a fi publicate, este recomandabil ca implementarea măsurii Reducerii timpului de muncă, inclusiv procedura de consultare să fie efectuate cu precauție având în vedere că, pe de o parte, deși nu este menționat expres în legislația aplicabilă, angajații au dreptul de a contesta măsura dar și posibilitatea autorităților de a efectua controale ulterioare, pe de altă parte.

***

Echipa bnt Gilescu, Văleanu & Partenerii vă poate oferi asistență juridică pe parcursul întregii proceduri de implementare a măsurii dar și suportul necesar redactării documentelor aferente, fiind implicată pe întreaga durată a crizei economice determinate de coronoravirusul SARS – COV 2 în proiecte complexe menite să sprijine companiile în gestionarea provocărilor generate atât de modificările legislative, de nevoia de optimizare a costurilor cu forța de muncă dar și de nevoia de adaptare la noul context economic.

 

 

 

Comentarii

Incarcati mai multe articole similare
Incarcati mai multe dupa Viviana Serban
Incarcati mai multe in Legal

Lasă un răspuns

Verificati De asemenea

Care sunt avantajele voluntariatului şi de ce ar trebui să iei în calcul această activitate

Voluntariatul este, fără doar şi poate, o activitate venită din empatie şi din dorinţa de …